การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Knowledge Management : KM
 

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987


แผน KM หน่วยงาน

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 ปีงบประมาณ 2567  

1.  แผนการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ (ดาวน์โหลด)

2. แผนการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดาวน์โหลด)

3. แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดาวน์โหลด)

4. แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ (ดาวน์โหลด)

5.  แผนการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ดาวน์โหลด)

6. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยนานาชาติ (ดาวน์โหลด)

7. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ดาวน์โหลด)

8. แผนการจัดการความรู้บัณฑิตวิทยาลัย (ดาวน์โหลด)

9. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ (ดาวน์โหลด)

10. แผนการจัดการความรู้สำนักทะเบียนและประมวลผล (ดาวน์โหลด)

11. แผนการจัดการความรู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ดาวน์โหลด)

12. แผนการจัดการความรู้สำนักหอสมุด (ดาวน์โหลด)

13. แผนการจัดการความรู้สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ดาวน์โหลด)

14. แผนการจัดการความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนา (ดาวน์โหลด)

15. แผนการจัดการความรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ดาวน์โหลด)

 

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ปีงบประมาณ 2566  

1.  แผนการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ (ดาวน์โหลด)

2. แผนการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดาวน์โหลด)

3. แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดาวน์โหลด)

4. แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ (ดาวน์โหลด)

5.  แผนการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ดาวน์โหลด)

6. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยนานาชาติ (ดาวน์โหลด)

7. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ดาวน์โหลด)

8. แผนการจัดการความรู้บัณฑิตวิทยาลัย (ดาวน์โหลด)

9. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ (ดาวน์โหลด)

10. แผนการจัดการความรู้สำนักทะเบียนและประมวลผล (ดาวน์โหลด)

11. แผนการจัดการความรู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ดาวน์โหลด)

12. แผนการจัดการความรู้สำนักหอสมุด (ดาวน์โหลด)

13. แผนการจัดการความรู้สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ดาวน์โหลด)

14. แผนการจัดการความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนา (ดาวน์โหลด)

15. แผนการจัดการความรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ดาวน์โหลด)

 

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565 

1.  แผนการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ (ดาวน์โหลด)

2. แผนการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดาวน์โหลด)

3. แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดาวน์โหลด)

4. แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ (ดาวน์โหลด)

5.  แผนการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ดาวน์โหลด)

6. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยนานาชาติ (ดาวน์โหลด)

7. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ดาวน์โหลด)

8. แผนการจัดการความรู้บัณฑิตวิทยาลัย (ดาวน์โหลด)

9. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ (ดาวน์โหลด)

10. แผนการจัดการความรู้สำนักทะเบียนและประมวลผล (ดาวน์โหลด)

11. แผนการจัดการความรู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ดาวน์โหลด)

12. แผนการจัดการความรู้สำนักหอสมุด (ดาวน์โหลด)

13. แผนการจัดการความรู้สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ดาวน์โหลด)

14. แผนการจัดการความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนา (ดาวน์โหลด)

15. แผนการจัดการความรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ดาวน์โหลด)

 

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 

1. แผนการจัดการความรู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  (ดาวน์โหลด) 

2. แผนการจัดการความรู้สำนักหอสมุด  (ดาวน์โหลด)

3. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ดาวน์โหลด)

4. แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ  (ดาวน์โหลด)

5. แผนการจัดการความรู้สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ดาวน์โหลด)

6. แผนการจัดการความรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (ดาวน์โหลด)

7. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ  (ดาวน์โหลด)

8. แผนการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดาวน์โหลด)

9. แผนการจัดการความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนา  (ดาวน์โหลด)

10. แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ดาวน์โหลด)

11. แผนการจัดการความรู้สำนักทะเบียนและประมวลผล  (ดาวน์โหลด)

12.  แผนการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร  (ดาวน์โหลด)

13. แผนการจัดการความรู้บัณฑิตวิทยาลัย  (ดาวน์โหลด)

14. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยนานาชาติ  (ดาวน์โหลด)

15. แผนการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์  (ดาวน์โหลด)

 

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563 

1.  แผนการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ (ดาวน์โหลด)

2. แผนการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดาวน์โหลด)

3. แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดาวน์โหลด)

4. แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ (ดาวน์โหลด)

5.  แผนการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ดาวน์โหลด)

6. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยนานาชาติ (ดาวน์โหลด)

7. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ดาวน์โหลด)

8. แผนการจัดการความรู้บัณฑิตวิทยาลัย (ดาวน์โหลด)

9. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ (ดาวน์โหลด)

10. แผนการจัดการความรู้สำนักทะเบียนและประมวลผล (ดาวน์โหลด)

11. แผนการจัดการความรู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ดาวน์โหลด)

12. แผนการจัดการความรู้สำนักหอสมุด (ดาวน์โหลด)

13. แผนการจัดการความรู้สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ดาวน์โหลด)

14. แผนการจัดการความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนา (ดาวน์โหลด)

15. แผนการจัดการความรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ดาวน์โหลด)

 

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562

1.  แผนการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ (ดาวน์โหลด)

2. แผนการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดาวน์โหลด)

3. แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดาวน์โหลด)

4. แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ (ดาวน์โหลด)

5.  แผนการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ดาวน์โหลด)

6. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยนานาชาติ (ดาวน์โหลด)

7. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ดาวน์โหลด)

8. แผนการจัดการความรู้บัณฑิตวิทยาลัย (ดาวน์โหลด)

9. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ (ดาวน์โหลด)

10. แผนการจัดการความรู้สำนักทะเบียนและประมวลผล (ดาวน์โหลด)

11. แผนการจัดการความรู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ดาวน์โหลด)

12. แผนการจัดการความรู้สำนักหอสมุด (ดาวน์โหลด)

13. แผนการจัดการความรู้สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ดาวน์โหลด)

14. แผนการจัดการความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนา (ดาวน์โหลด)

15. แผนการจัดการความรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ดาวน์โหลด)

 

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561

1. แผนการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ (ดาวน์โหลด)

2. แผนการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดาวนโหลด)

3. แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดาวนโหลด  , ดาวนโหลด2)

4. แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ (ดาวน์โหลด)

5.  แผนการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ดาวนโหลด)

6. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยนานาชาติ (ดาวนโหลด , ดาวนโหลด2)

7. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ดาวนโหลด, ดาวนโหลด2 )

8. แผนการจัดการความรู้บัณฑิตวิทยาลัย (ดาวน์โหลด)

9. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ (ดาวน์โหลด)

10. แผนการจัดการความรู้สำนักทะเบียนและประมวลผล (ดาวนโหลด)

11. แผนการจัดการความรู้สำนักหอสมุด (ดาวน์โหลด)

12. แผนการจัดการความรู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ดาวนโหลด)

13. แผนการจัดการความรู้สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ดาวน์โหลด)

14. แผนการจัดการความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนา (ดาวน์โหลด)

15. แผนการจัดการความรู้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (ดาวนโหลด)

16. แผนการจัดการความรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ดาวนโหลด)

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th