เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987


ปฏิทินการจัดการความรู้

ตารางกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563 

ดาวน์โหลดไฟล์ ( PDF ) ( Word ) 

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1

5 ก.พ. 2563

 

ประเด็นความรู้เรื่อง : “การออกแบบเครื่องมือวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมงานวิจัย”

เวลา : 09.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

บัณฑิตวิทยาลัย

2

23 ก.พ. 2563

ประเด็นความรู้เรื่อง : “การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ EDPROT MODEL สู่การวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา”

เวลา : 09.00 – 12.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

คณะครุศาสตร์

3

28 ก.พ. 2563

ประเด็นความรู้เรื่อง : “เกณฑ์และข้อกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาของระบบ TCAS”

เวลา :

สถานที่ :

สำนักทะเบียนและประมวลผล

4

3 มี.ค. 2563

ประเด็นความรู้เรื่อง : “เขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับทุนวิจัย Season 2”

เวลา :

สถานที่ : ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ

5

4 มี.ค. 2563

ประเด็นความรู้เรื่อง : “เขียนประเมินค่างานอย่างไรให้ผ่าน”

เวลา :

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

6

13 มี.ค. 2563

ประเด็นความรู้เรื่อง :  "การบริหารจัดการเวลา by Google calendar"

เวลา : 13.00 น.

สถานที่ : สำนักหอสมุดชั้น 1

สำนักหอสมุด

7

18 มี.ค. 2563

ประเด็นความรู้เรื่อง : “การจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่”

เวลา :

สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคารราชภัฏ 90 ปี

วิทยาลัยนานาชาติ

8

18 มี.ค. 2563

ประเด็นความรู้เรื่อง : “จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน”

เวลา : 09.00 – 12.00 น.

สถานที่ : ห้องเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

9

20 มี.ค. 2563

ประเด็นความรู้เรื่อง : “การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา”

เวลา : 9.00 – 12.00 น.

สถานที่ : โรงเรียนสาธิตฯ

โรงเรียนสาธิตฯ

10

27 มี.ค. 2563

ประเด็นความรู้เรื่อง : “การบริการจัดการงานโดยระบบสารสนเทศออนไลน์ เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ”

เวลา : 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุม 30 ที่นั่ง ชั้น 2  อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

11

8 เม.ย. 2563

ประเด็น : การบริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

เวลา : 13.00 น.

สถานที่ : ห้อง INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

12

8 เม.ย. 2563

ประเด็น : การวัดผลประเมินผลและการออกแบบข้อสอบ

เวลา : 09.00 – 12.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ

13

22 เม.ย. 2563

ประเด็น : การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ Application ที่เหมาะสม

เวลา :

สถานที่ : ห้องสะบันงา ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

14

30 เม.ย. 2563

ประเด็น : การจัดการเรียนการสอนกับการบูรณาการการทำงานในต่างประเทศ

เวลา :

สถานที่ :

คณะเทคโนโลยีการ เกษตร

15

8 พ.ค. 63

ประเด็น 1 : การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ ศ.21 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์

ประเด็น 2 : เขียนวิจัยอย่างไรให้ง่าย และได้งบประมาณ

ประเด็น 3 : การประสานงานหน่วยงานนอกที่ตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลา : 09.00 – 16.30 น.

สถานที่ : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

16

29 พ.ค. 2563

สรุปประเด็นความรู้ และเผยแพร่ความรู้ (ตลาดนัด KM)

ทุกคณะทุกหน่วยงาน

 

ตารางกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปี การศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562 (ดาวน์โหลดไฟล์)

ตารางกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปี การศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561 (ดาวน์โหลดไฟล์)

 

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th