การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Knowledge Management : KM
 

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987


ปฏิทินการจัดการความรู้

ตารางกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565 

ดาวน์โหลดไฟล์ ( PDF ) ( Docx )

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ประเด็นความรู้

ผู้รับผิดชอบ

1

29 มี.ค. 65

การจัดการเรียนการสอนแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) บูรณาการบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนสาธิตฯ

2

 

การบูรณาการงานวิจัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอน บริการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์

 

3

 

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน “แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันคลังโมเดล”

 

4

24 พ.ค. 65

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ปกติใหม่ (Online Onsite แบบผสมผสาน)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5

 

แนวปฏิบัติในการทำวิจัย / การบริการวิชาการในสถานการณ์โควิด-19

 

6

 

แนวทางการสนับสนุนการจัการเรียนการสอนในสถานการณ์ปกติใหม่

 

6

20 เม.ย. 65

“การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์”

คณะวิทยาการจัดการ

7

2-3 ก.พ. 65

“กลยุทธ์การเขียนขอรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund : FF) และทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund : SF) อย่างมีประสิทธิภาพ”

 

8

15 ก.พ. 65

รูปแบบและกลวิธีการสอนที่ดีแบบวิถีใหม่ (New Normal)

ว.แม่ฮ่องสอน

9

 

แนวปฏิบัติการลงพื้นที่ ชุมชนเพื่องานวิจัยและการใช้ประโยชน์

 

10

 

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประเด็นความรู้เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานสู่การปฏิบัติ

 

11

กุมภาพันธ์ 65

การจัดการเรียนการสอนแบบวิถีปกติใหม่

ว.นานาชาติ

12

มีนาคม 65

การวิจัยเชิงพื้นที่และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

13

เมษายน 65

การบริหารจัดการสำนักงานแบบวิถีปกติใหม่

 

14

28 ธ.ค. 64

แนวปฏิบัติที่ดีในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

15

11 พ.ค. 65

การดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง zoom อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

17

29 เม.ย. 65

เทียบโอนอย่างไรให้ทันเวลา

สำนักทะเบียนฯ

18

27 เม.ย. 65

งานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research : R2R 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

19

……………………

สรุปประเด็นความรู้และเผยแพร่ความรู้

(CMRU KM Day)

ทุกหน่วยงาน

 

- ตารางกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปี การศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 (ดาวน์โหลดไฟล์)

- ตารางกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปี การศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563 (ดาวน์โหลดไฟล์)

- ตารางกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปี การศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562 (ดาวน์โหลดไฟล์)

- ตารางกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปี การศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561 (ดาวน์โหลดไฟล์)

 

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th