เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

ข่าวสารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562 ...

อ่านต่อ

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การหาทุนวิจัยให้เหมาะกับเรา" ...

อ่านต่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ “การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนอกชั้นเรียน และกระบวนการในการนำนักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่” ...

อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน Work-Based Learning (WBL)" และ "เทคนิคการทำวิจัยชุมชน" ...

อ่านต่อ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้วยสิ่งเร้าแก่นักศึกษาในกลุ่ม Generation Z" ...

อ่านต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ EDPROT Model ที่เป็นต้นแบบของคณะครุศาสตร์" ...

อ่านต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์" และ "การยื่นขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินปัญญา" ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ขั้นตอน วิธีการการทำผลงานเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” ...

อ่านต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การเขียนรายงานวิจัยการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R)" ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสำนักหอสมุด จัดโครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย" วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ อาจารย์ ดร.เผชิญวาส ศรีชัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ในด้านการจัดการควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดี ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องอิมพีเรียล 5 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

สำนักหอสมุดร่วมกับสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM)ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 5 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์" ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสบันงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน" ในวันที่ 30 เม.ย. 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในกลุ่มเจเนอเรชั่น Z" ในวันที่ 23 มี.ค. 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของคณะครุศาสตร์ โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learnning การสอนเชิงรุก" และ "การทำวิจัยอย่างไรให้สำเร็จและเป็นสุข" ในวันที่ 13 มี.ค. 2561 ณ โรงแรมอโรม่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน" และ "แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานวิจัยแบบบูรณาการ" โดยมีเครือข่ายการจัดการความรู้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ 21 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ...

อ่านต่อ

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th