การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Knowledge Management : KM
 

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

ข่าวสารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมเสวนาการนำเสนอผลการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563 CMRU KM Day ประจำปี 2564 : การจัดการความรู้กับการพัฒนาคนและองค์กร ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom และ Live สด ผ่าน Facebook group "KM CMRU" และ "QACMRU" ...

อ่านต่อ

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข้อมูลจากอาชญากรไซเบอร์" ...

อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การพัฒนาหัวข้องานวิจัยจากการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาหลักสูตร" ...

อ่านต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดิจิทัล” ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมคระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "เขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับทุนวิจัย season 3" ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ adiCAFE วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครุศาสตร์ โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "กลวิธีการจัดการความรู้อย่างไรให้มีความสุขในยุคโควิดอย่างครูมืออาชีพ" โดยมีคณาจารย์ภายในคณะและต่างคณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องเอื้องสายส่องแสง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) พุธสุขสันต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักหอสมุด ในประเด็นความรู้หัวข้อ “Google Classroom กับงานอบรมผู้ใช้บริการ" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแนวทางในด้านการจัดการอบรมผู้ใช้บริการของบุคลากร และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ชั้น 1 CMRU Learning Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้(KM) ประเด็นความรู้เรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Project Based Learning (PBL)" วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการการจัดการความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย (CMRU KM Day 2020) ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom และ Live สด ผ่าน Facebook group "KM CMRU" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ...

อ่านต่อ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยาลัยนานาชาติและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ดังกล่าว โดยได้กำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "สำนักงานดี สมาชิกมีความสุข บริการเชิงรุก ทุกคนได้ขึ้นสู่ตำแหน่ง” ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 29032 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักหอสมุดและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ดังกล่าว โดยได้กำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การบริหารจัดการเวลา by Google calendar” ในครั้งนี้ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สำนักหอสมุด ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ดังกล่าว โดยได้กำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "เขียนประเมินค่างานอย่างไรให้ผ่าน” วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ดังกล่าว โดยได้กำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การออกแบบเครื่องมือวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมงานวิจัย" วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย" ในวันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562 ...

อ่านต่อ

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การหาทุนวิจัยให้เหมาะกับเรา" ...

อ่านต่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ “การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนอกชั้นเรียน และกระบวนการในการนำนักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่” ...

อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน Work-Based Learning (WBL)" และ "เทคนิคการทำวิจัยชุมชน" ...

อ่านต่อ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้วยสิ่งเร้าแก่นักศึกษาในกลุ่ม Generation Z" ...

อ่านต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ EDPROT Model ที่เป็นต้นแบบของคณะครุศาสตร์" ...

อ่านต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์" และ "การยื่นขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินปัญญา" ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ขั้นตอน วิธีการการทำผลงานเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” ...

อ่านต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การเขียนรายงานวิจัยการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R)" ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสำนักหอสมุด จัดโครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย" วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ อาจารย์ ดร.เผชิญวาส ศรีชัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ในด้านการจัดการควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดี ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องอิมพีเรียล 5 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

สำนักหอสมุดร่วมกับสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM)ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 5 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์" ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสบันงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน" ในวันที่ 30 เม.ย. 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในกลุ่มเจเนอเรชั่น Z" ในวันที่ 23 มี.ค. 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของคณะครุศาสตร์ โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learnning การสอนเชิงรุก" และ "การทำวิจัยอย่างไรให้สำเร็จและเป็นสุข" ในวันที่ 13 มี.ค. 2561 ณ โรงแรมอโรม่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน" และ "แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานวิจัยแบบบูรณาการ" โดยมีเครือข่ายการจัดการความรู้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ 21 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ...

อ่านต่อ

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th