การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Knowledge Management : KM
 

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

กิจกรรม CMRU KM Day 2022 : การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal)


การนำเสนอผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565
กิจกรรม CMRU KM Day 2022 : การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal)
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย ชั้น 2 อาคารราชภัฏ 27 และ ระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

เวลา 12.30 – 13.00 น.     ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนในระบบออนไลน์

เวลา 13.00 – 13.15 น.     กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม โดย อาจารย์ ดร.ไกรลาส  จิตร์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี

ช่วงที่ 1 เวลา 13.15 - 14.00 น.     
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อเสวนา :  กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบวิถีปรกติใหม่ (New Normal)
ผู้ร่วมเสวนา : คณะ / วิทยาลัย / โรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 10 หน่วยงาน
ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ ดร.ไกรลาส  จิตร์กุล  ผู้ช่วยอธิการบดี

ช่วงที่ 2 เวลา 14.00 - 15.00 น. 
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) : ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 
หัวข้อ : การวิจัยเชิงพื้นที่และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
-  การขอทุนวิจัย        
-  การเขียนโครงการบริการวิชาการ
-  กระบวนการลงพื้นที่    
-  กระบวนการดำเนินงาน
-  การนำไปใช้ประโยชน์
ผู้ร่วมเสวนา : คณะ / วิทยาลัย / โรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 10 หน่วยงาน
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ช่วงที่ 3 เวลา 15.00 - 16.00 น. 
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) : ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานและการดำเนินงาน 
หัวข้อ : การบริหารจัดการหน่วยงานและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ร่วมเสวนา : คณะ / วิทยาลัย / หน่วยงานสนับสนุน จำนวน 15 หน่วยงาน
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ช่วงที่ 4 เวลา 16.00 – 16.30     
สรุปผลการดำเนินงานและปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย อาจารย์ ดร.ไกรลาส  จิตร์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th