การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Knowledge Management : KM
 

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

กิจกรรมการจัดการความรู้วิทยาลัยนานาชาติ (KM Day) 2563


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยาลัยนานาชาติและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ดังกล่าว โดยได้กำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "สำนักงานดี สมาชิกมีความสุข บริการเชิงรุก ทุกคนได้ขึ้นสู่ตำแหน่ง” โดยมี ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งนางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 29032 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศการดำเนินงาน


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th