เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ขั้นตอน วิธีการการทำผลงานเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” โดยได้รับเกียรติจาก นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเจ้าชื่น สิโรรสชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานรูปภาพจากอัลบัม : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th