เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย (KM Day) 2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562 โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรม KM โดย อาจารย์ ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโสภิต มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และ ดร.เผชิญวาส ศรีชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารราชภัฏ 90 ปี ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ การนำเสนอการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ทั้งระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน สำหรับการประกวดการนำเสนอการจัดการความรู้ KM ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย อันดับ 2 ได้แก่ คณะครุศาสตร์ อันดับ 3 ได้แก่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และ Popular Vote ได้แก่ สำนักทะเบียนและประมวลผล

ภาพบรรยากาศการดำเนินงาน


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th