การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Knowledge Management : KM
 

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย (CMRU KM Day) 2564


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมเสวนาการนำเสนอผลการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563 CMRU KM Day ประจำปี 2564 : การจัดการความรู้กับการพัฒนาคนและองค์กร ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom และ Live สด ผ่าน Facebook group "KM CMRU" และ "QACMRU" โดยในเวลา 09.00 - 12.00 น.  เป็นการเสวนาด้านวิชาการ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานระดับคณะ จำนวน 9 หน่วยงาน และ เวลา 13.00 - 16.00 น. เสวนาด้านสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 5 หน่วยงาน โดยกิจกรรมจัดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th