การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Knowledge Management : KM
 

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning


ทรัพย์สินทางปัญญาความท้าทายของนักวิจัย CMRU

เพื่อให้บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยมีความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา


การลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้อย่างสะดวก ถูกต้อง


ข่าวสารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การนำเสนอผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม CMRU KM Day 2022 : การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย ชั้น 2 อาคารราชภัฏ 27 และ ระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมเสวนาการนำเสนอผลการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563 CMRU KM Day ประจำปี 2564 : การจัดการความรู้กับการพัฒนาคนและองค์กร ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom และ Live สด ผ่าน Facebook group "KM CMRU" และ "QACMRU" ...

อ่านต่อ

  • สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข้อมูลจากอาชญากรไซเบอร์" อ่านต่อ..
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การพัฒนาหัวข้องานวิจัยจากการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาหลักสูตร" อ่านต่อ..
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดิจิทัล” ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมคระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ..
  • วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "เขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับทุนวิจัย season 3" ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ adiCAFE วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ..
  • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครุศาสตร์ โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "กลวิธีการจัดการความรู้อย่างไรให้มีความสุขในยุคโควิดอย่างครูมืออาชีพ" โดยมีคณาจารย์ภายในคณะและต่างคณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องเอื้องสายส่องแสง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ..
  • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Day) พุธสุขสันต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักหอสมุด ในประเด็นความรู้หัวข้อ “Google Classroom กับงานอบรมผู้ใช้บริการ" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแนวทางในด้านการจัดการอบรมผู้ใช้บริการของบุคลากร และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ชั้น 1 CMRU Learning Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ..
  • ข่าวสารทั้งหมด

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th