เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

ลง(พื้นที่/ชมชุน)ง่าย ได้ใจ(ชุมชน) ได้ตังค์(งบประมาณ)

สำนังานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดทำคู่มือการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณเชิงบูรณาการ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ในชื่อ ลง(พื้นที่/ชมชุน)ง่าย ได้ใจ(ชุมชน) ได้ตังค์(งบประมาณ) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลงพื้นที่บริการวิชาการ การวิจัย และการเขียนขออนุมัติงบประมาณของคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน


PBL: Project Base Learning สู่การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์

หลักการ PBL: Project Base Learning คือ การออกแบบการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ  โดยการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดคำถามอยากรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning ) เกิดความต้องการสืบค้นคำตอบที่ถูกอ้างอิงโดยทฤษฏีความรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเพื่อน ร่วมกันปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ยืนยันสมมติฐานคำตอบ เกิดจินตนาการพัฒนาผลงานและนวัตกรรมที่ทำให้การดำรงชีวิตมีคุณภาพ


เข็มทิศ นำทางชีวิต นักวิจัย

การวิจัย คือ รากฐานในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยการใช้งานวิจัยเป็นฐานสร้างองค์ความรู้ ที่เกิดจากแนวคิด เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ 


ข่าวสารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562 ...

อ่านต่อ

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การหาทุนวิจัยให้เหมาะกับเรา" ...

อ่านต่อ

  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ “การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนอกชั้นเรียน และกระบวนการในการนำนักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่” อ่านต่อ..
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน Work-Based Learning (WBL)" และ "เทคนิคการทำวิจัยชุมชน" อ่านต่อ..
  • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้วยสิ่งเร้าแก่นักศึกษาในกลุ่ม Generation Z" อ่านต่อ..
  • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ EDPROT Model ที่เป็นต้นแบบของคณะครุศาสตร์" อ่านต่อ..
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์" และ "การยื่นขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินปัญญา" อ่านต่อ..
  • เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ขั้นตอน วิธีการการทำผลงานเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” อ่านต่อ..
  • ข่าวสารทั้งหมด

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th