การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Knowledge Management : KM
 

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

“เขียนประเมินค่างานอย่างไรให้ผ่าน” (How to write the job evaluation)


ลง(พื้นที่/ชมชุน)ง่าย ได้ใจ(ชุมชน) ได้ตังค์(งบประมาณ)

สำนังานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดทำคู่มือการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณเชิงบูรณาการ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ในชื่อ ลง(พื้นที่/ชมชุน)ง่าย ได้ใจ(ชุมชน) ได้ตังค์(งบประมาณ) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลงพื้นที่บริการวิชาการ การวิจัย และการเขียนขออนุมัติงบประมาณของคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน


PBL: Project Base Learning สู่การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์

หลักการ PBL: Project Base Learning คือ การออกแบบการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ  โดยการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดคำถามอยากรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning ) เกิดความต้องการสืบค้นคำตอบที่ถูกอ้างอิงโดยทฤษฏีความรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเพื่อน ร่วมกันปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ยืนยันสมมติฐานคำตอบ เกิดจินตนาการพัฒนาผลงานและนวัตกรรมที่ทำให้การดำรงชีวิตมีคุณภาพ


ข่าวสารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้(KM) ประเด็นความรู้เรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Project Based Learning (PBL)" วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการการจัดการความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย (CMRU KM Day 2020) ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom และ Live สด ผ่าน Facebook group "KM CMRU" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ...

อ่านต่อ

  • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยาลัยนานาชาติและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ดังกล่าว โดยได้กำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "สำนักงานดี สมาชิกมีความสุข บริการเชิงรุก ทุกคนได้ขึ้นสู่ตำแหน่ง” ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 29032 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ..
  • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักหอสมุดและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ดังกล่าว โดยได้กำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การบริหารจัดการเวลา by Google calendar” ในครั้งนี้ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สำนักหอสมุด ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ..
  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ดังกล่าว โดยได้กำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "เขียนประเมินค่างานอย่างไรให้ผ่าน” วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ..
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ดังกล่าว โดยได้กำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การออกแบบเครื่องมือวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมงานวิจัย" วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ..
  • สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย" ในวันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ..
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ..
  • ข่าวสารทั้งหมด

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th