เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

การจัดการความรู้ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์


การจัดการความรู้  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2561
“การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์”

กระบวนการจัดการความรู้
1)  การกำหนดความรู้หลักที่จำ  คือ  เทคนิคการใช้แบบสอบถามออนไลน์สำหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
•    ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อกำหนดประเด็นความรู้
2)  การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ โดยผู้บริหาร  และคณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยจัดหาวิทยากรมาช่วยแชร์ประสบการณ์ความรู้ในการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์สำหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
•    คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการร่วมรับฟังการแชร์ประสบการณ์ และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3)  การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์
•    ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการใช้แบบสอบถามออนไลน์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติในการจัดทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์
4)  การประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏิบัติในงาน  โดยการแจ้งในที่ประชุมอาจารย์ ประจำภาคเรียน  เพื่อสร้างความเข้าใจกับคณาจารย์
•    แจ้งในที่ประชุม  เพื่อประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการใช้แบบสอบถามออนไลน์สำหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
•    เผยแพร่แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์
5)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้
•    จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM สัญจร
•    การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM ระดับมหาวิทยาลัย
6)  การปรับปรุงเป็นชุดความรู้/แนวปฏิบัติ
•    นำผลจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาจัดทำเป็นคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์
7)  การประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานต่อมหาวิทยาลัย
•    จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยต่อไป

กิจกรรมครั้งที่ 1  วันพฤหัสบดีที่  10  พฤษภาคม  2561
•    จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM สัญจรในหัวข้อ “แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์”  โดยการเชิญหัวหน้าภาควิชา และประธานหลักสูตร ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และทำการสรุปบันทึกการเล่าเรื่องจากกิจกรรม

บันทึกการเล่าเรื่อง
เรื่อง  แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์
วันที่  10  พฤษภาคม  2561
ณ  ห้องประชุมสะบันงา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สรุปความรู้ที่ได้
1.    แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์ เป็นการทำแบบสอบถามที่ย่นระยะเวลาดำเนินการทวนสอบของผู้สอน  และสามารถนำผลมาใช้ได้ทันที
2.    การให้นักศึกษาทำแบบทวนสอบในชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนการสอน  สามารถทำผ่านสมาร์ทโฟน  หรือคอมพิวเตอร์ผ่าน URL ของแบบสอบถาม หรือการสแกน QR-Code เพื่อตอบแบบสอบถาม
3.    ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม  อาจารย์สามารถนำไปประมวลผลในการวิเคราะห์สถิติ  เพื่อทำเป็นรูปเล่มแบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรได้
4.    การทำทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถทำได้หลายรูปแบบ  ผู้สอนต้องดูความเหมาะสมด้วยว่าเหมาะกับรายวิชาไหน  หรือจำนวนนักศึกษาเท่าใด  ซึ่งการจัดทำแบบออนไลน์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นตัวช่วยให้ผู้สอนใช้งานได้สะดวก  และรวดเร็วในการประเมินผล
5.    ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สามารถทำได้หลายวิจัย  เพราะการประเมินเดียงชนิดเดียวไม่สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริงทั้ง  5  ด้าน  ตัวอย่างการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่
•    แบบประเมินออนไลน์  ปลายปิด-เปิด
•    การสัมภาษณ์ผู้เรียน
•    ชิ้นงานของผู้เรียน
•    การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
•    การแสดงบทบาทสมมุติหลังการเรียนการสอน
6.    ในส่วนของแบบประเมิน Online อาจต้องมีการปรับภาษาให้สอดคล้องกับธรรมชาติรายวิชา และจำดำของแต่ละวิชา  นอกจกนั้นอาจต้องทำคำถามปลายเปิดให้มีการแสดงคำตอบข้อเขียนได้

กิจกรรมครั้งที่ 2  วันพฤหัสบดีที่  31  พฤษภาคม  2561
•    การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM ระดับมหาวิทยาลัย  ได้นำเสนอคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์  จากการพัฒนาจากแนวปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1  https://goo.gl/aSektG


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th