เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้วยสิ่งเร้าแก่นักศึกษาในกลุ่มเจเนอเรชั่น Z


การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ปี 2561

“เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสิ่งเร้าแก่นักศึกษาในกลุ่ม Generation Z”

 

กระบวนการการจัดการความรู้

1) การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็น

 • ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อกำหนดความรู้ และเสาะหา ความรู้ที่ต้องการในการจัดทำ KM คณะวิทยาการจัดการ ปี 2561
 • ประชุมจัดทำแผนการการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ

2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ โดย จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

 • เชิญวิทยากร ดร.วชิรา เครือคำอ้าย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ KM
 • ดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในกลุ่ม Generation Z”
 • ประชุมสรุปประเด็น กำหนดหัวข้อกิจกรรมครั้งที่ 2 นำไปวางแผนกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ

3) สร้างความรู้/แนวปฏิบัติ  โดย จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2561

 • ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อกำหนดความรู้ และเสาะหา ความรู้ที่ต้องการในการจัดทำ KM คณะวิทยาการจัดการ ปี 2561
 • ประชุมจัดทำแผนการการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ
 • การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินกระบวนการ KM ของคณะวิทยาการจัดการ

4) ประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏิบัติในงาน

 • การจัดทำและเผยแพร่ Infographic แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
 • ประชาสัมพันธ์ KM สู่การนำไปปฏิบัติในภาคการศึกษาที่ 1-2/2561

5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้

 • อาจารย์ผู้สอนจาก 9 หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

6) ปรับปรุงเป็นชุดความรู้/แนวปฏิบัติ

 • ทบทวนผลที่เกิดกับนักศึกษา โดยการทำ Group Discussion กลุ่มผู้เรียน และกลุ่มผู้สอนจากการนำ KM ไปใช้

7) ประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานต่อมหาวิทยาลัย

 • ประเมินกระบวนการ และการนำ KM ไปใช้ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน

ปรับปรุงและพัฒนาหัวข้อการทำ KM ปี 2562

Generation Z หรือ เจน แซด หรือ Silent Generation คืออะไร?

ปัจจุบันถือเอา ช่วงหลัง พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เป็นจุดเริ่มต้นของช่วงวัยนี้ เป็นกลุ่มคนที่เกิดมาพร้อม Digital และ Social Network เป็นช่วงวัยที่ความหลากหลายทางสังคมมีมาก ทั้งเรื่องเพศวิถี (Gender) ที่มีความแตกต่าง และให้การยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้น มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ (Ethnography) มีความหลากหลายทางเทคโนโลยีทุกด้าน เช่น การแพทย์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ รวมทั้ง เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ที่เป็น Fully Digitalization

 

กิจกรรมครั้งที่ วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

 • เชิญวิทยากรภายในมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ดร.วชิรา เครือคำอ้าย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในกลุ่ม Generation Z”

 

ผลการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1

ประชุมสรุปประเด็นจากการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่นความรู้ 3 แก่น คือ เทคนิคการสอนโดยใช้เกมส์, เทคนิคการสอนโดยใช้เทคโนโลยี และเทคนิคการสอนโดยใช้ Project Base จากนั้นนำแก่นความรู้ที่ได้ไปวางแผนกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ การกำหนดตัวชี้วัดที่ให้ผู้สอนมี Passion ในการพัฒนาการเรียนการสอน และเน้นผลที่เกิดกับนักศึกษา และกำหนดหัวข้อกิจกรรมครั้งที่ 2

 

กิจกรรมครั้งที่ 2   วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561

จัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อหา Best Practice หัวข้อ “เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสิ่งเร้าแก่นักศึกษาในกลุ่ม Generation Z”กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์และหา Best Practice 15 นาที วนจนครบทุกฐาน

ผลการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2

กำหนดตัวชี้วัดที่ให้ผู้สอนมี Passion ในการพัฒนาการเรียนการสอน และเน้นผลที่เกิดกับนักศึกษา

 • คณะกรรมการประจำฐานรวบรวมข้อมูลภาพรวมของแต่ละฐาน
 • อาจารย์ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัด
 • นำ KM ไปใช้ใน ภาคการศึกษาที่ 1-2/2561
 • ประเมินการนำ KM ไปใช้ ด้วยตัวชี้วัดที่ร่วมกันกำหนดขึ้น
 • ทบทวน ผลที่เกิดกับนักศึกษา ด้วยการทำ Group Discussion กลุ่มผู้เรียนและผู้สอนจากการนำ KM ไปใช้  ปรับปรุงและพัฒนาหัวข้อการทำ KM ในปี 2562

 


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th