เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

องค์ความรู้ที่ได้ : 
    1) การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
     2) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามศาสตร์พระราชา

หลักการและเหตุผล :
           ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ทางโรงเรียนยังคงประเด็นการจัดการความรู้เป็นประเด็นเดิม คือ  การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของศาสตร์พระราชาและการบูรณาการงานวิจัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอน บริการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุง/พัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็น การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามศาสตร์พระราชา สวนของพ่อ  พออยู่  พอกิน  พอเพียง การบูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach และ STEM education ไปสู่ STEAM education ให้เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ที่เป็นบริบทของโรงเรียนในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน 
           เนื่องจากการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นแบบบูรณาการและทั้ง 2 ประเด็น ก็เกี่ยวเนื่องกัน การรายงานผล ประเมินผลการดำเนินงาน/วัดผลการดำเนินการจะรายงายผลในภาพรวมและวัดผลแบบ (OKRs: Objective and Key results) ซึ่งเป็นการวัดผลการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบถึงเป้าหมาย/วิสัยทัศน์ขององค์กร
 


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th