เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ สำนักทะเบียนและประมวลผล


สำนักทะเบียนและประมวลผล 
“เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ”

องค์ความรู้ที่ได้ :
     1) แนวทางการดำเนินการจัดทำผลงาน (วิจัยและคู่มือการปฏิบัติงาน)
     2) แนวทางการวิเคราะห์ค่างาน

หลักการและเหตุผลที่เลือกองค์ความรู้
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นสถาบันผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูตลอดระยะเวลากว่า 95 ปี ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณภาพ คือ อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาพนักงานในมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีความรู้ความสามารถ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งของพนักงานให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เพื่อให้พนักงานสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ของตนเอง และนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาสนับสนุนการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป
    การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น  มีความจำเป็นต้องจัดทำผลงาน เพื่อใช้ประกอบการขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น สำนักทะเบียนและประมวลผล เห็นความสำคัญความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร  จึงได้จัดทำแผนการจัดการความรู้  เรื่อง เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ  เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทำผลงาน  ประกอบการขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ และนำประสบการณ์จากการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน การทำงานวิจัย และการประเมิณค่างาน มาจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือ เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ  เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใช้เป็นแนวทางในการทำผลงาน ประกอบการขอรับการประเมิน  เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น อันจะส่งผลถึงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ตัวชี้วัด (KPI)
    ร้อยละของบุคลากรที่นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรม KM เป็นแนวทางในการจัดทำผลงานประกอบการขอรับการประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ร้อยละ 30

สรุปผลการดำเนินงานตามขั้นตอน KM
1.  การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็น (Knowledge Identification)
องค์ความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ
วิธีการสู่ความสำเร็จ
    ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)   ในวันที่ 16 กันยายน 2561 ณ อี-เอาท์ฟิตติ้ง รีสอร์ท เชียงใหม่  ได้มีการกำหนดแผนการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ  

2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
วิธีสู่ความสำเร็จ
    2.1  จากการประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของผู้เกษียณ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการ) โดยคุณเอนก ณะชัยวงค์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การขอรับการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ สิ่งที่ทุกคนทำได้และทุกคนต้องทำ แก่บุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล
    2.2  จากที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษา เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยมีคุณเอนก ณะชัยวงค์ ร่วมเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาและแนะนำการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
       
3.  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
วิธีสู่ความสำเร็จ
    จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เพี่อกำหนด แบ่งหมวดหมู่ข้อมูล คุณสมบัติและขั้นตอน ผลงาน และการประเมินค่างาน อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดทำคู่มือ

4.  การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
วิธีสู่ความสำเร็จ
    จัดทำคู่มือ เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขั้นแก่พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
          
5.  การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
วิธีสู่ความสำเร็จ
    5.1  ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล คู่มือ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน การจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ในเวทีตลาดนัด KM ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
    5.2  เผยแพร่คู่มือ เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ผ่านเว็บไซต์

6.  การแบ่งบันความรู้ (Knowledge Sharing)
วิธีสู่ความสำเร็จ
    6.1  นำข้อเสนอแนะจากเวทีตลาดนัด KM มาปรับปรุงคู่มือ
    6.2  จัดทำคู่มือฉบับสมบูรณ์
    6.3  เผยแพร่คู่มือผ่านเว็บไซต์ของสำนักและมหาวิทยาลัย

7. การเรียนรู้ (Learning)
วิธีสู่ความสำเร็จ
    ประเมินผลการใช้คู่มือ


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th