การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Knowledge Management : KM
 

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

แผนผังความรู้ในการขึ้นสู่ชำนาญการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
“แผนผังความรู้ในการขึ้นสู่ชำนาญการ”
(Knowledge Mapping for being CMRU Expert)

องค์ความรู้ที่ได้ :  แนวปฏิบัติที่ดีและขั้นตอนการทำผลงานเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานสายสนับสนุน

หลักการและเหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  
    1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้จัดทำผลงานเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
    2.  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และการวางอนาคตที่ดีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
    3.  เพื่อส่งผลให้การดำเนินงานของสำนักฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น   

ตัวชี้วัด (KPI) :      
    บุคลากรเริ่มจัดทำผลงานเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ อย่างน้อย 1 คน

เป้าหมาย :  
    1.  ผู้บริหารและบุคลากร ได้เรียนรู้ขั้นตอน และวิธีการในการจัดทำผลงานเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
    2.  บุคลากรมีกำลังใจในการจัดทำผลงานเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

สรุปผลการดำเนินงานตามขั้นตอน KM
1.  การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็น (Knowledge Identification)
     กำหนดขอบเขตความรู้ที่ต้องการ คือ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน วิธีการ และตัวอย่างที่ดีในการทำผลงานเพื่อขอขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานสายสนับสนุน 
     วิธีการสู่ความสำเร็จ
    การประชุมของคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าชื่น สิโรรส ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา เพื่อกำหนดลักษณะกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย แหล่งข้อมูล วิธีการ/แนวทาง และปฏิทินการดำเนินการจัดการองค์ความรู้
 

2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
     วิธีการสู่ความสำเร็จ
    -  ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย “การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น” และข้อมูลจากเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    -  ศึกษาเอกสารจากการเข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยจัดทำให้กับบุคลากร
    -  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งได้รับเกียรติ จากนางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ผู้มีประสบการณ์ตรงในการจัดทำผลงานเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
    ครั้งที่ 1 “เตรียมตัว เตรียมใจ พัฒนาตนจากปฏิบัติการสู่ชำนาญการ”  ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา
    ครั้งที่ 2  “แผนผังความรู้ในการขึ้นสู่ชำนาญการ” ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าชื่น สิโรรส ชั้น 1  อาคารเทพรัตนราชสุดา
    
3.  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
     วิธีการสู่ความสำเร็จ
    -  ดำเนินการบันทึกความรู้ขณะทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยน และจัดทำบันทึกรายงานผลให้กับผู้บริหารรับทราบ
    -   บันทึกภาพขณะดำเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
     วิธีการสู่ความสำเร็จ
    -  คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ตลอดจนผู้แบ่งปันความรู้ ผู้มีประสบการณ์ตรงจากนางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี ร่วมกันวิเคราะห์ ประมวลผล รวบรวมความรู้ เพื่อให้ได้ขั้นตอนและวิธีการทำผลงานเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
    -  จัดทำแผนผังความรู้ เพื่อสรุปและการจัดลำดับที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

5.  การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
     วิธีการสู่ความสำเร็จ
    -   การสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยให้ตอบแบบทดสอบ Pre-Post Test เพื่อวัดความเข้าใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบบทดสอบมีจำนวน 11 ข้อ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบทดสอบก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 11 คน มีผู้ตอบแบบทดสอบภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมได้คะแนนเพิ่มขึ้น จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 81.81 และมีจำนวน 2 คน ที่มีคะแนนทดสอบก่อน-หลังเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 18.18

6.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 
     วิธีการสู่ความสำเร็จ
     ภายหลังจากได้ร่วมกันจัดทำแผนผังความรู้ เผยแพร่ผ่านกลุ่ม Facebook ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ 

7.  การเรียนรู้ (Learning) 
     วิธีการสู่ความสำเร็จ
     สนับสนุนบุคลากรในการริเริ่มจัดทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งผู้บริหารพยายามผลักดันบุคลากรอย่างน้อย 1 คน ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวชี้วัดของแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2562  คือ นางสาวปนัดดา โตคำนุช นักวิชาการศึกษา ได้เริ่มดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน งานวิจัย และการประเมินค่างาน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และ นางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล 


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th