เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย


กระบวนการจัดการความรู้ เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย
1. การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็น
    การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ และกำหนดประเด็นองค์ความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ที่ประชุมมีมติเลือกประเด็น เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย


2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
    ดำเนินการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน คือ นายปรัชญา ไชยวงศ์

3. การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติ
    พัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศงานวิจัย

4. การประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏิบัติในงาน
    ดำเนินการให้ความรู้ด้านการใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย แก่บุคลากรทุกคน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 เช่น เอกสารเผยแพร่ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น


5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนาความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้
    จัดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายการนำระบบสารสนเทศงานวิจัยไปใช้ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการใช้งานให้มากที่สุด พบว่ายังขาดการแสดงผลสถานภาพปัจจุบันของงานวิจัยว่าอยู่ในขั้นตอนใดและ ควรแสดงผลในรูปแบบค่าร้อยละของการดำเนินงานวิจัย

6. การปรับปรุงเป็นชุดความรู้/แนวปฏิบัติ
    คณะกรรมการปรับปรุงองค์ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัยและจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้กว้างขวาง และมอบหมายให้ นายปรัชญา ไชยวงศ์ นาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

7. การประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานต่อมหาวิทยาลัย
    สรุปประเมินผลการดำเนินงานจัดการความรู้ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน รายงานต่อมหาวิทยาลัย


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th