เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน


สรุปกระบวนการจัดการความรู้  

 1. การกำหนดประเด็นความรู้
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
  2. จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อกำหนดประเด็นความรู้หลัก
  3. ได้ประเด็นความรู้ คือ แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้
  1. คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนอาจารย์จากภาควิชาที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาให้นักศึกษาหมู่เรียน (2 ครั้ง) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาประเด็นความรู้จากประสบการณ์ของตนเอง และจากการบอกเล่าของอาจารย์ในภาควิชา
  2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกคณะ จัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

3.1 สร้างความรู้/แนวปฏิบัติ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน

 1. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
  1. จัดประชุมอาจารย์ในคณะเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา
   หมู่เรียน
  2. เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของคณะฯ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษานำไปทดลองใช้
 2. การเข้าถึงความรู้
  1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การนำความรู้ การนำแนวปฏิบัติไปใช้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
   แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน วันที่ 5 มิถุนายน 2561

เว็บไซต์การจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์ (คลิก)


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th