เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning


การจัดการความรู้  คณะครุศาสตร์ ปี 2561
“เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning”
 

กระบวนการจัดการความรู้

1 . การถอดความรู้
 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์
 1.2  แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ 
 1.3 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ พร้อมกับเตรียมสื่อและเอกสารประกอบการจัดอบรมเชิงวิชาการ
 1.4  ศึกษาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และการเขียน มคอ.3 ของหน่วยงาน อื่น ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ และคู่มือการปฏิบัติงานทางวิชาการ/การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และประสานงานกับภาควิชา หัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อส่งรายชื่อเข้าร่วม

2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 2.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ และการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานทางวิชาการที่สนับสนุนการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
 2.2  จัดประชุมระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องหริอคณะทำงาน KM

3 การนำความรู้ไปใช้                             
  3.1  มีการนำองค์ความรู้การเขียน มคอ.3 ไปเผยแพร่และการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานทางวิชาการที่สนับสนุนการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
 3.2  จัดทำ website  หรือ web board เพื่อให้เป็นช่องทางแลกเปลี่ยน เรื่อง การเขียนมคอ.3 และการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานทางวิชาการที่สนับสนุนการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
 3.3  ประชุมสรุปผลการนำความรู้ไปใข้
 3.4  ประเมินการนำความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

4 การบำรุงรักษาความรู้                        
  4.1 ประชุมเพื่อทบทวนความถูกต้อง และความทันสมัยขององค์ความรู้
 4.2 ประเมินและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
 4.2 ปรับปรุงมคอ.3 และคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัย 


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th