เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์พระราชา


คณะ/หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเด็นความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์พระราชา

หลักการและเหตุผล ความสำคัญของปัญหา

การจัดการความรู้ ( Knowledge management : KM ) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร ไปสู่ความสำเร็จ วิสัยทัศน์ที่คาดหวังไว้ โดยในกระบวนการ มีการดำเนินการให้เกิด ความรู้ แนวคิดการพัฒนา นวัตกรรม นอกจากนั้นแล้วในกระบวนการ ยังต้องมีส่วนของการรวบรวม การสร้าง พัฒนา ปรับปรุง และกระจายความรู้ขององค์กร เพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กระบวนการดังกล่าว ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th