เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงาน และการจัดการความรู้ของบุคลากร


ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงาน

และการจัดการความรู้ของบุคลากร

D-Portfolio & Knowledge Management System

www.portfolio.cmru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการประเมินตามวงรอบการศึกษาซึ่งเป็นการประเมินผลงานทางวิชาการ หรือ ประเมินผลงานของ อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีการประเมินภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง บุคลากรทุกภาคส่วนมีความจำเป็นจะต้องรวบรวมผลงานและเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบการประเมิน อาทิ ผลงานหลัก และผลงานรอง โดยมีองค์ประกอบหลายส่วนในการทำแฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ การแนบไฟล์เอกสาร การถ่ายภาพประกอบผลงาน ในการจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวบุคลากรต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลค่อนข้างมาก เนื่องจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาไม่ได้จัดเก็บอย่างเป็นระบบ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหา และบ่อยครั้งเกิดเหตุการณ์ข้อมูลผลงานในอดีตสูญหาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินของบุคลากรได้  การจัดเก็บผลงานที่ไม่เป็นระบบนี้ยังส่งผลให้ผู้บริหารไม่สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงานได้แบบทันท่วงที ณ ขณะเวลาปัจจุบัน (Real Time)

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจึงได้พัฒนา ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการความรู้ของบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ 1) เพื่อใช้ในการติดตามผลงาน และสร้างแฟ้มสะสมงานแบบออนไลน์ สามารถออกรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการประเมินได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาทำงานของบุคลากร อีกทั้งความสามารถของระบบยังสามารถแจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงความสำเร็จในการทำงานของบุคลากร ผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์จากรายงานเพื่อบริหารประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรได้  และ 2) เป็นระบบที่ช่วยจัดเก็บองค์ความรู้ของบุคลากรอย่างเป็นระบบ  เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นองค์ความรู้  และแบ่งปันความรู้ในหน่วยงานเพื่อให้องค์กรก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th