เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา


การจัดการความรู้ คณะวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2560

“การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา”

กระบวนการจัดการความรู้

1) การกำหนดองค์ความรู้หลักที่จำเป็น

            ประชุมคณาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติเพื่อกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็น และได้เล็งเห็นว่า การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาบัณฑิตไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการจัดการเรียนการสอน จึงได้ข้อสรุปว่าควรดำเนินการจัดการความรู้ในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา” เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการให้คำปรึกษานักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ โดย จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

            จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเน้นย้ำบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการให้คำปรึกษา ปัญหาที่พบในการให้คำปรึกษานักศึกษา ปัญหาที่นักศึกษามักจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา

3) การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติ

            จัดทำแนวปฏิบัติในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา โดยรวบรวมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผนวกกับ คู่มือนักศึกษา และคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาที่จัดทำโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยเรียบเรียงให้มีลักษณะที่เข้าใจง่าย และเห็นประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาทันที

4) การประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏิบัติ

            ให้อาจารย์ที่ปรึกษานำแนวปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษา

5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้

            มีการติดตามผลการนำแนวปฏิบัติไปใช้ผ่านแบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบสุ่ม

6) การปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดี

            นำผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้แนวปฏิบัติไปปรับปรุงเป็นแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุงใหม่

7) การประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานต่อมหาวิทยาลัย

            ยื่นสรุปรายงานการดำเนินการจัดการความรู้

 

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

            จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่ปรึกษา” โดยเชิญคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ

ผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาและรวบรวมปัญหาที่นักศึกษามักจะมาขอคำปรึกษาบ่อยครั้ง พบว่า นักศึกษามักจะขอคำปรึกษาในด้านวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ยังไม่รู้ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน นำไปสู่การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการให้คำปรึกษา โดยรวบรวมประเด็นความรู้ที่จำเป็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผนวกเข้ากับการระเบียบและแนวทางที่มีในคู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดทำขึ้น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำแนวปฏิบัติไปใช้

            ติดตามการนำแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้โดยผ่านแบบสอบถามและการสอบถามแบบสุ่ม

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำแนวปฏิบัติไปใช้

                จากการนำแนวปฏิบัติไปใช้ในการให้คำปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาพบว่าความติดขัดในการให้คำปรึกษาน้อยลง และสามารถให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้ดีขึ้น เมื่อทำการสำรวจการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และสอบถามถึงความต้องการในการจัดการความรู้ต่อไป ได้รับเสียงสะท้อนมาว่าควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บ่อยครั้งขึ้น และควรนำองค์ความรู้ไปทำเป็นสื่อที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th