เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

เขียน (โครงการ ) ง่ายได้ตังค์ (งบประมาณ)


การค้นคว้าความรู้ที่สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนคงไม่พ้นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นนั้นก็คือ “วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นสถานที่ตั้งของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจะต้องมีสอดคล้องสกับแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย จากประสบการทำงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้ศึกษา ค้นคว้าความรู้ในตำแหน่งนี้มาโดยตลอด ซึ่งจากเดิมนั้นตำแหน่งนี้ ไม่มีบุคลากรทำงานนี้ จึงไม่มีทั้งพี่เลี้ยง หรือแม้แต่กระทั้งเอกสารที่ดำเนินงานเกี่ยวกับตำแหน่งนี้เลย ทำให้ไม่ทราบกระบวนการต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

          จากปัญหาในครั้งนั้นก็ทำให้เกิดแนวความคิดในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ที่สำคัญในตำแหน่งนี้มากยิ่งขึ้นไป และได้มีโอกาสได้ร่วมงานการจัดทำแผนต่างๆ กับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นแหล่งงบประมาณที่เป็นการบูรณางานวิชาการกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ เช่น
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาผมได้เอาร่วมการจัดทำแผนโครงการในพระราชดำริซึ่งจัดทำเป็นแผนแม่บท 5 ปี และได้จัดโครงการตามงบประมาณให้สอดคล้องบรรจุในแผนดังกล่าว และร่วมจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทาง สพฐ
,เขตที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่อง โดยให้ความสำคัญในการผลิตครูคืนถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและช่วยพัฒนาบุคลากรครูในจังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระย 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ.2559 - 2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560 และแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 อีกด้วย

          การออกไปทำแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จึงทำให้เกิดแนวคิดที่สำคัญในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนต่างๆ ควรมีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และแผนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดเก็บเป็นคลังโครงการ พร้อมที่จะนำเสนอตามแผนต่างๆ และเมื่อได้เข้าร่วมการจัดทำแผนจึงพร้อมนำเสนอโครงการให้กับคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยนั้นเอง แต่การที่จะได้โครงการที่ดีสอดคล้องตามแผนนั้นก็ต้องผ่านการค้นคว้า ศึกษาหาข้อมูลแนวทางในการจัดทำซึ่งใช้เวลามาก และพบปัญหาต่างๆ ในการเขียนโครงการ อาทิเช่น เขียนหลักการและเหตุผลไม่สอดคล้อง วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดไม่สอดคล้องและไม่สามารถวัดประเมินผลได้ เขียนค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง ไม่ถูกระเบียบ และกิจกรรมกับงบประมาณไม่สอดคล้องกับบ้าง ทำให้ต้องกลับมาแก้ไขใหม่หลายครั้ง เขียนแล้วเบิกไม่ได้ เขียนไม่ชัดเจน เป็นต้น ทำให้เมื่อเขียนขออนุมัติโครงการจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการวิจัย โครงการบูรณาการกับท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งโครงการภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

          ดังนั้น ฝ่ายนโยบายและแผน สำนังานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จึงคิดจัดทำคู่มือการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณเชิงบูรณาการ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ในชื่อ “เขียน(โครงการ)ง่ายได้ตังค์(งบประมาณ) นี้ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเขียนขออนุมัติงบประมาณของคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เอกสารดาวน์โหลด : เขียน (โครงการ ) ง่ายได้ตังค์ (งบประมาณ)

                             : แผ่นพับนำเสนอ


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th