เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

เข็มทิศ นำทางชีวิต นักวิจัย


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ประเด็นความรู้ : เข็มทิศ นำทางชีวิต นักวิจัย

องค์ความรู้ที่ได้ : แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้านงานวิจัย 
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมันต์ สะสอง อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผลที่เลือกองค์ความรู้
    สถาบันการศึกษานอกจากจะมีภารกิจหลักในการสอนแล้ว ยังมีการวิจัยที่ถือเป็นภาระหน้าที่ ที่สำคัญอย่างยิ่งของของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพราะการวิจัย คือ รากฐานในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยการใช้งานวิจัยเป็นฐานสร้างองค์ความรู้ ที่เกิดจากแนวคิด เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ 
    อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการสร้างสถาบันการศึกษาให้เจริญรุ่งเรืองด้วยกระบวนการวิจัย และสร้างเครือข่ายงานวิจัยในทุกภาคส่วน จึงได้จัดกระบวนทัศน์การจัดการความรู้งานวิจัยภายใต้หัวข้อ “เข็มทิศนำทางชีวิตนักวิจัย” เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนักวิจัยใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัยและขอสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย อีกทั้งเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนานักวิจัยที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพและพัฒนาความสามารถไปพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ในเวทีวิชาการต่อไป 

สรุปผลการดำเนินงานตามขั้นตอน KM 7 ขั้นตอน 
1. กำหนดความรู้หลักที่จำเป็น (บ่งชี้ความรู้)

    วิธีการสู่ความสำเร็จ
          สร้างแนวปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย เน้นทำวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ  
   วิธีการสู่ความสำเร็จ
    สถานวิจัยวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้มีการวางแผนในการดำเนินงาน ดังนี้
    1)  หาประเด็นที่สนใจ ประเด็นที่อยู่ในกระแสสังคม ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิขา ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด และประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    2)  หาพื้นที่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
    3)  สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด
    4)  อบรมเสริมศักยภาพนักวิจัย โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ติดอาวุธนักวิจัย / หาแหล่งทุน งบประมาณ
    5)  ประยุกต์ใช้ความรู้ด้วยการหนุนเสริมเติมเต็มความรู้ด้วยระบบกลไกให้แก่นักวิจัย
    6)  ลงมือฝึกปฏิบัติเขียนโครงการวิจัย
    7) ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย
    8)  ประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3.  การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติ  
     จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพให้แก่นักวิจัยด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และรู้ข้อมูลแหล่งทุนที่สนับสนุนงบประมาณการวิจัย 
    วิธีการสู่ความสำเร็จ
    1. ให้ความรู้ / ติดอาวุธให้นักวิจัย
        1)  อบรมความรู้
        -  เส้นทางความก้าวหน้า (Career path) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
        -  ทิศทางการสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการให้ตอบโจทย์ประเทศ
        2)  อบรมเชิงปฏิบัติการ Work shop
        -  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้รับทุน : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำผลงานไปใช้ประโยชน์
        -  เทคนิคการนำเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัยภาษาอังกฤษให้ได้รับการตอบรับในเชิงบวก
            •  Section 1 : ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
            •  Section 2 : ด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์
    2. แหล่งทุน / งบประมาณ
    แหล่งทุนภายใน
    - กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
        •  วิจัยชั้นเรียน ไม่เกิน 50,000.-
        •  วิจัยทั่วไป ไม่เกิน 150,000.-
    แหล่งทุนภายนอก
    -  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
    -  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
    -  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
    -  ฯลฯ 

4. การประยุกต์ให้ความรู้/แนวปฏิบัติในงาน (การเข้าถึงความรู้)   
   วิธีการสู่ความสำเร็จ          
    จัดกิจกรรมหนุนเสริมเติมเต็ม โดยมีคลินิกวิจัยเพื่อคอยชี้แนะให้คำปรึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย มีระบบนักวิจัยที่ปรึกษา และระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง ให้แก่นักวิจัย ดังนี้
    1)  Research Clinic
    -  ให้คำปรึกษาด้านการวิจัย
    -  ให้คำปรึกษาด้านงบประมาณ
    - ฯลฯ
    2)  ระบบนักวิจัยที่ปรึกษาสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
    3)  ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้ 
    วิธีการสู่ความสำเร็จ       
    สถานวิจัยวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ได้ใช้เวทีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการในชุมชนเป้าหมาย เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการตรวจสอบได้ว่างานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของนักวิจัยนั้นได้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากประสบความสำเร็จก็มีการขยายผลงานวิจัยและบริการวิชาการนั้น ๆ สู่ชุมชนอื่น ๆ และนำข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเหล่านั้นมาพัฒนาเหลาโจทย์วิจัยเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ ในครั้งต่อไป

6. การปรับปรุงแนวปฏิบัติเป็นชุดความรู้        
    วิธีการสู่ความสำเร็จ
    1)  ประชุมทวนสอบจุดอ่อน/ปัญหาอุปสรรค งานวิจัยที่มีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์  
    2)  กำหนดแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
    3)  ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจำปี หรือแผนการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของงานวิจัย
    4)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์เพื่อเสริมเติมเต็มงานวิจัยให้สมบูรณ์
    5)  เผยแพร่ผลงานวิจัยในแวดวงวิชาการ

7. การประเมินผลการดำเนินงานและรายงานเชิงบูรณาการ
     ที่ผ่านมามีนักวิจัยของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นและมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2562 ดังนี้

ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์เอกสารขุมความรู้ (คลิก...)


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th