เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน การวัดและประเมินผล


วิทยาลัยนานาชาติ
ประเด็นการจัดการความรู้: การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน การวัดและประเมินผล

องค์ความรู้ที่จำเป็น : การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล :
    เนื่องด้วยวิทยาลัยนานาชาติได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน การวัดและประเมินผลของคณาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติในการผลิตบัณฑิต อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติในการผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ และนอกจากนั้นแล้วยังเห็นว่าอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติบางท่านยังมีประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนน้อย จึงตั้งประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน การวัดและประเมินผลขึ้น โดยเน้นเรื่องการสอนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ :
    1.  เพื่อให้อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
    2.  เพื่อให้อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติได้แลกเปลี่ยนปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย :
    อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ

ผลการดำเนินงานตามขึ้นตอน KM
1. การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็น
    จากการประชุมคณาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติเพื่อกำหนดความรู้หลักที่จำเป็น ได้ข้อสรุปว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ต้องการความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอน จึงนำไปสู่ประเด็นความรู้หลัก เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
      โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ อินทสิงห์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรจากภายนอกที่ให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 7 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

3. การสร้างแนวปฏิบัติการในด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
    รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติ

4. การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติในงาน
    - อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ท่านอื่นๆ ในที่ประชุม
    - นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้นำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากนำแนวปฏิบัติไปใช้
    ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลของการนำแนวปฏิบัติไปใช้ ปัญหาที่พบ และแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อนำไปปรับปรุงแนวปฏิบัติ

6. การปรับปรุงแนวปฏิบัติ
    นำแนวปฏิบัติและข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 มาปรับปรุงเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นระบบ

7. การประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานต่อมหาวิทยาลัย
    ติดตามการประยุกต์ใช้ความรู้ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการ


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th