เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

แนวปฏิบัติที่ดีในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก


วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET)
ประเด็นความรู้ เรื่องแนวทางในการหาทุนวิจัย

องค์ความรู้ที่ได้ : แนวปฏิบัติที่ดีในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

หลักการและเหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : 
    adiCET เป็นหน่วยงานที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 70 โครงการ จาก 18 แหล่งทุน

ตัวชี้วัด (KPI) : 
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการหาทุนวิจัย

เป้าหมาย : 
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเครือข่ายวิชาการกับ adiCET และสามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกได้

สรุปผลการดำเนินงานตามขั้นตอน KM
1. การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็น (Knowledge Identification): 
    องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการหาทุนวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ
    วิธีการสู่ความสำเร็จ : ดำเนินการจัดประชุมอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของ adiCET เพื่อกำหนดองค์ความรู้หลักที่เป็นจุดเด่นของ adiCET

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
    วิธีการสู่ความสำเร็จ : ดำเนินการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคเฉพาะบุคคลของอาจารย์และนักวิจัย สำหรับแนวทางในการหาทุนวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
    วิธีการสู่ความสำเร็จ : สรุปประเด็นและถอดองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น เทคนิคและแนวทางในการเขียนโครงการแบบบูรณาการ  การสร้างเครือข่ายการวิจัยด้วยการรู้จักผู้ให้ทุน  การจัดหาแหล่งทุนที่หลากหลาย  การสร้าง Branding ส่วนตัวด้านความเชี่ยวชาญของอาจารย์และนักวิจัยแต่ละท่าน

4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
    วิธีการสู่ความสำเร็จ : การรวบรวมความรู้และและสกัดองค์ความรู้มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติในการหาทุนวิจัย

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
    วิธีการสู่ความสำเร็จ : อาจารย์และนักวิจัยทดลองใช้แนวปฏิบัติสำหรับการทุนวิจัยที่ได้จากการแลกเปลี่ยนแลกเรียนรู้

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 
    วิธีการสู่ความสำเร็จ : ดำเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ Coffee Talk เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักหอสมุด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการหาทุนวิจัยให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติพร้อมทั้งเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเครือข่ายวิชาการกับ adiCET เพื่อช่วยให้เครือข่ายสามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกได้

7. การเรียนรู้ (Learning) 
    วิธีการสู่ความสำเร็จ : ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งจาก adiCET และจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th