เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ EDPROT MODEL ที่เป็นต้นแบบของคณะครุศาสตร์


คณะครุศาสตร์
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ EDPROT MODEL ที่เป็นต้นแบบของคณะครุศาสตร์

-------------------------------------------------------

องค์ความรู้ที่ได้  : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ “EDPROT Model”
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้  :  
     เนื่องจากวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ได้มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นครูดี มีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ   คณะครุศาสตร์ ส่งผลให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์สอบบรรจุครูได้จำนวนมาก โดยเฉพาะนักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่หลังจากที่สำเร็จการศึกษาสามารถสอบบรรจุข้าราชการครูได้ ทุกคน 
    นอกจากนั้น อาจารย์ของคณะครุศาสตร์ยังมีศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน จนทำให้ได้รับรางวัลครูต้นแบบและครูในดวงใจจากนักศึกษา คณะครุศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่อาจารย์ได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา จึงได้เชิญอาจารย์ที่ได้รับรางวัลและอาจารย์ผู้พัฒนารูปแบบการสอนแบบ EDPROT Model มาถอดบทเรียนเพื่อสกัดองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ต่อไป

ตัวชี้วัด (KPI) :  
1)    คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ EDPROT Model ที่เป็นต้นแบบของคณะครุศาสตร์
2)    อาจารย์คณะครุศาสตร์ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ EDPROT Model จำนวนร้อยละ 100
3)    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ EDPROT Model  ในระดับมากขึ้นไป
4)    อาจารย์อย่างน้อย 1 ภาควิชานำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ EDPROT Model ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561 

เป้าหมาย :    
     อาจารย์คณะครุศาสตร์และคณะร่วมผลิตมีความเข้าใจในวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ EDPROT Model และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้  (KM)
1.  การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็น (การบ่งชี้ความรู้)
      1.1    ความรู้ในเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน EDPROT Model
      1.2    ความรู้ในเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำรูปแบบ EDPROT Model ไปใช้ในการเขียน มคอ.3 สู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างแท้จริง

     วิธีการสู่ความสำเร็จ 
      ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะเพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ โดยมีการนำผลการจัดการความรู้ในปี 2560 จากการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) มาพัฒนาต่อยอดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน EDPROT Model

2.  การสร้างและแสวงหาความรู้
     การแสวงหาความรู้ในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากอาจารย์ที่ได้รับรางวัลและอาจารย์ผู้พัฒนารูปแบบการสอนแบบ EDPROT Model 
     วิธีการสู่ความสำเร็จ
     การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดองค์ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้พัฒนารูปแบบการสอนแบบ EDPROT Model และกลุ่มอาจารย์ที่ได้ทดลองนำรูปแบบ EDPROT Model ไปใช้  

3.  การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติ  (การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้)
    - นำองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสกัดองค์ความรู้และจัดทำเป็นคู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ EDPROT Model ที่เป็นต้นแบบของคณะครุศาสตร์ “EDPROT Model”

4.  การประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏิบัติในงาน (การเข้าถึงความรู้)
    คณะครุศาสตร์ได้นำองค์ความรู้สู่อาจารย์คณะครุศาสตร์โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่อาจารย์และได้แจกเอกสารคู่มือเพื่อให้อาจารย์ได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยระบุลงใน มคอ.3 และนำไปใช้ในการปฏิบัติการสอนจริง 
     วิธีการสู่ความสำเร็จ
•    การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์คณะครุศาสตร์
•    เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
•    อาจารย์ของคณะครุศาสตร์นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ EDPROT Model
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง

5.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ 
     วิธีการสู่ความสำเร็จ
     คณะครุศาสตร์ได้แบ่งปันองค์ความรู้โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์คณะร่วมผลิต     เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามสมรรถนะวิชาชีพครูและครูในศตวรรษที่ 21
     
6.  การปรับปรุงเป็นชุดความรู้/แนวปฏิบัติ
    คณะกรรมการดำเนินงานได้ประชุมเพื่อปรับปรุงคู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ EDPROT Model โดยได้ปรับรายละเอียดเนื้อหา เพิ่มทฤษฏีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง การวัดและประเมินผล แอพพลิเคชั่นทางการศึกษา ประสบการณ์ของอาจารย์ที่นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ EDPROT Model เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

7. การประเมินผลการดำเนินงานและรายงานต่อไปมหาวิทยาลัย
    1. ติดตามความพึงพอใจของการใช้คู่มือ
    2. ติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจของอาจารย์
    3. ติดตามผลการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ EDPROT Model ไปใช้ จาก มคอ.3     


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th