เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน


การเรียนในมหาวิทยาลัย นักศึกษาอาจมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในรั้วมหาวิทยาลัยหรือปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน  อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนเป็นผู้หนึ่งในมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษาตามหลักสูตร  เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับนักศึกษามากที่สุด และเป็นผู้ที่จะสามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี หากอาจารย์ที่ปรึกษามีแนวปฏิบัติที่ดี มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ
ที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน  เพื่อให้เกิดขุมความรู้และแนวปฏิบัติที่คณาจารย์ขององค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาได้


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th