การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Knowledge Management : KM
 

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987


แนวทางการจัดการ

แนวทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(ดาวน์โหลดไฟล์)

 

วงจรคุณภาพ

กิจกรรม

ข้อกำหนดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือในการจัดการความรู้

P

1.  กำหนดนโยบายด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

กำหนดนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการจัดการความรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการอำนวยการ
การจัดการความรู้ (
KM) มหาวิทยาลัย

 

 

2. กำหนดประเด็นความรู้ เป้าหมาย
การจัดการความรู้ กลุ่มเป้าหมาย

กำหนดประเด็นความรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและแจ้งให้ชุมชนปฏิบัติได้รับทราบ

คณะกรรมการอำนวยการการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัย

 

 

3. จัดทำแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

วางแผนกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัย

 

 

 

3.1 การให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้โดยวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงด้านการจัดการความรู้

 

 

 

 

3.2 กิจกรรมชุมชนปฏิบัติ เพื่อกำหนดองค์ความรู้ที่ชุมชนปฏิบัติจะดำเนินการจัดการให้มีความสอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่กำหนด รวมถึงกำหนดกิจกรรม เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

 

 

 

3.3 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย โดยหมุนเวียนให้หน่วยงานเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

3.4 กิจกรรม KM Day เพื่อติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้ในรอบปี และนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับในรูปแบบนิทรรศการ และการจัดเสวนา รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และการมอบรางวัล Best Practice

 

 

 

D

4. จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของชุมชนปฏิบัติ

สอดคล้องกับประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 7 กระบวนการในการวางแผนกิจกรรมของชุมชนปฏิบัติ ดังนี้

1. ชุมชนปฏิบัติหน่วยงานจัดการศึกษา

2. ชุมชนปฏิบัติหน่วยงานสนับสนุน

 

 

 

4.1 การกำหนดองค์ความรู้หลักที่จำเป็น

 

 

 

 

4.2 การเสาะหาความรู้ที่จำเป็น

 

 

 

 

4.3 การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้

 

 

 

 

4.4 การประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้

 

 

 

 

4.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

 

 

4.6  การปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดี

 

 

 

 

4.7  การประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานต่อมหาวิทยาลัย

 

 

 

5. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผน

5.1 กิจกรรมชุมชนปฏิบัติหน่วยงานการจัดการศึกษา

ชุมชนปฏิบัติหน่วยงานจัดการศึกษา

1. ความรู้จากแหล่งภายนอก

2. ผู้รู้ในมหาวิทยาลัย

3. เวทีแลกเปลี่ยน

4. การเสวนา

5. การเล่าเรื่อง

6. แบบบันทึกความรู้ AAR

 

 

5.2 กิจกรรมชุมชนปฏิบัติหน่วยงานสนับสนุน

ชุมชนปฏิบัติหน่วยงานสนับสนุน

 

 

5.3 กิจกรรมเวทีแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัย

 

 

5.4 กิจกรรม KM Day

คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัย

 

6. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัยทุก 2 เดือน

คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัย

 

 

7. สกัดและรวบรวมองค์ความรู้

ชุมชนปฏิบัติสกัดองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของชุมชนปฏิบัติ

1. ชุมชนปฏิบัติหน่วยงานจัดการศึกษา

2. ชุมชนปฏิบัติหน่วยงานสนับสนุน

 

 

8. เผยแพร่องค์ความรู้

ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย www.km.cmru.ac.th

คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัย

 

C

9. ประเมินผลการจัดการความรู้ประจำปี

ประเมินผลในภาพรวมและรายกิจกรรมในด้านต่อไปนี้

9.1  การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการความรู้ (KM)

9.2  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานระดับคณะ / หน่วยงานสนับสนุน

9.3  การเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM

9.4  การเข้าร่วมและการนำเสนอการจัดการความรู้ (KM)

คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัย

 

A

๑๐. การพัฒนาการดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีต่อไป

นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะการจัดการความรู้มาพัฒนา และเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ในปีต่อไป

คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัย

 

 

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th