เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987


แนวทางการจัดการ

แนวทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(ดาวน์โหลดไฟล์)

วงจรคุณภาพ

กิจกรรม

ข้อกำหนดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือในการจัดการความรู้

P

1. กำหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายการจัดการความรู้ กลุ่มเป้าหมาย

สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและแจ้งให้ชุมชนปฏิบัติทราบ

คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย

 

P

2. จัดทำแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

วางแผนกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย

 

 

 

2.1 การให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้โดยวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงด้านการจัดการความรู้

 

 

 

 

2.1 กิจกรรมชุมชนปฏิบัติ เพื่อกำหนดองค์ความรู้ที่ชุมชนปฏิบัติจะดำเนินการจัดการให้มีความสอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่กำหนด รวมถึงกำหนดกิจกรรม เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

 

 

 

2.2 กิจกรรมเวทีแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย โดยหมุนเวียนให้หน่วยงานเป็นเจ้าภาพเวทีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน

 

 

 

 

2.3 กิจกรรม KM Day เพื่อติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้ในรอบปี และนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับในรูปแบบนิทรรศการ และการจัดเสวนา รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และการมอบรางวัล Best Practice

 

 

D

3. จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของชุมชนปฏิบัติ

สอดคล้องกับประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 5 กระบวนการในการวางแผนกิจกรรมของชุมชนปฏิบัติ ดังนี้

1. ชุมชนปฏิบัติหน่วยงานจัดการศึกษา

2. ชุมชนปฏิบัติหน่วยงานสนับสนุน

 

 

 

3.1 การบ่งชี้ความรู้ (กำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็น)

 

 

 

 

3.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (สร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า)

 

 

 

 

3.3 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ (กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้)

 

 

 

 

3.4 การจัดเก็บความรู้ (รวบรวมความรู้ และจัดเป็นและเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร)

 

 

 

 

3.5 การเรียนรู้ (นำความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้ไปประยุกต์ใช้)

 

 

D

4. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผน

1. กิจกรรมชุมชนปฏิบัติหน่วยงานการจัดการศึกษา

ชุมชนปฏิบัติหน่วยงานจัดการศึกษา

1. ความรู้จากแหล่งภายนอก

2. ผู้รู้ในมหาวิทยาลัย

3. เวทีแลกเปลี่ยน

4. การเสวนา

5. การเล่าเรื่อง

6. แบบบันทึกความรู้ AAR

 

 

2. กิจกรรมชุมชนปฏิบัติหน่วยงานสนับสนุน

กิจกรรมชุมชนปฏิบัติหน่วยการจัดการศึกษา

 

 

3. กิจกรรมเวทีแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย

 

 

3. กิจกรรม KM Day

คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย

D

5. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัยทุก 2 เดือน

คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย

 

D

6. สกัดและรวบรวมองค์ความรู้

ชุมชนปฏิบัติสกัดองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของชุมชนปฏิบัติ

1. ชุมชนปฏิบัติหน่วยงานจัดการศึกษา

2. ชุมชนปฏิบัติหน่วยงานสนับสนุน

 

D

7. เผยแพร่องค์ความรู้

ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย www.km.cmru.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย

 

C

8. ประเมินผลการจัดการความรู้ประจำปี

ประเมินผลในภาพรวมและรายกิจกรรมในด้าน

1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย

3. การจัด KM Day

4. การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

5. การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ KM

คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย

 

A

9. การพัฒนาการดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีต่อไป

นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะการจัดการความรู้มาพัฒนา และเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ในปีต่อไป

คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย

 

 

 

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th