เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987


ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562

1. รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562 (ดาวน์โหลด)

2. รายงานโครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย" วันที่ 11 มกราคม 2562 (ดาวน์โหลด)

ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561

1. รายงานโครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 หัวข้อ "KM แนวปฏิบัติสำหรับมหาวิทยาลัย" วันที่ 11 มกราคม 2561 (ดาวน์โหลด)

2. รายงานโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2561 (ดาวน์โหลด)

3. รายงานผลการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดาวน์โหลด)

4. รายงานผลการจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดาวน์โหลด)

5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ดาวน์โหลด)

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th