การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Knowledge Management : KM
 

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987


ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

1. รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 (ดาวน์โหลด)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564

1. รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 (ดาวน์โหลด)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563

1. รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563 (ดาวน์โหลด)

2. รายงานโครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย" วันที่ 31 มกราคม 2563 (ดาวน์โหลด)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562

1. รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562 (ดาวน์โหลด)

2. รายงานโครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย" วันที่ 11 มกราคม 2562 (ดาวน์โหลด)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561

1. รายงานโครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 หัวข้อ "KM แนวปฏิบัติสำหรับมหาวิทยาลัย" วันที่ 11 มกราคม 2561 (ดาวน์โหลด)

2. รายงานโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2561 (ดาวน์โหลด)

3. รายงานผลการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดาวน์โหลด)

4. รายงานผลการจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดาวน์โหลด)

5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ดาวน์โหลด)

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th